ja

if now sysdate sleep 14 718000000000001 0 XOR if now sysdate sleep 14 718000000000001 0 OR XOR if now sysdate sleep 14 718000000000001 0 OR|インドのポルノ